URGENT!

 • This safety defect can KILL or SERIOUSLY INJURE you or your passengers.
 • All safety recall repairs are FREE at authorised Volkswagen dealers.
 • We have access to replacement parts for ALL recalled Volkswagen models.
 • Not sure if your vehicle is affected? Call NOW for help on 1800 504 076 or use the form below.
 • 此安全缺陷会导致您或您的乘客死亡或严重受伤。
 • 所有因安全召回而致的维修均由获授权大众汽车经销商免费提供。
 • 我们能够取得各大众召回车型的替换零件。
 • 如您不确定自己的车辆是否受影响?请立即致电 1800 504 076 寻求帮助或使用下面的表格。
 • 本安全缺陷會導致您或您的乘客死亡或嚴重受傷。
 • 所有因安全召回而致的維修均由獲授權大眾汽車經銷商免費提供。
 • 我們能夠取得各大眾召回車型的替換零件。
 • 若不確定閣下的車輛是否受影響?請立即致電 1800 504 076 尋求幫助或使用下面的表單。
 • 이 안전 결함은 귀하나 동승자들의 사망이나 심각한 부상을 야기할 수 있습니다.
 • 모든 안전 리콜 수리는 폭스바겐 인증 딜러에서 무료입니다.
 • 저희는 리콜된 모든 폭스바겐 모델의 교체 부품을 이용할 수 있습니다.
 • 내 차가 해당되는지 잘 모르시겠다구요? 지금 1800 504 076번으로 문의하시거나 아래 양식을 이용하십시오.
 • Khiếm khuyết về an toàn này có thể SÁT HẠI hoặc GÂY THƯƠNG TÍCH NGHIÊM TRỌNG cho quý vị hoặc hành khách của quý vị.
 • Toàn bộ việc sửa chữa trong đợt triệu hồi an toàn là MIỄN PHÍ tại các đại lý ủy quyền của Volkswagen.
 • Chúng tôi có quyền tiếp cận các bộ phận thay thế đối với TẤT CẢ, các mẫu xe bị triệu hồi của Volkswagen.
 • Muốn biết xem xe của quý vị có bị ảnh hưởng hay không? Hãy gọi NGAY đến số 1800 504 076 để được giúp đỡ hoặc sử dụng mẫu dưới đây.
 • قد يؤدي عيب السلامة هذا إلى وفاتك أو إصابتك بجروح خطيرة.
 • تتم جميع الإصلاحات التي سببها الاسترجاع للسلامة مجانا لدى وكلاء فولكس واجن المعتمدين.
 • لدينا إمكانية الحصول على قطع الغيار لجميع طرازات فولكس واجن التي تم استرجاعها.
 • لست متأكدًا إن كانت سيارتك قد تأثرت بالأمر؟ اتصل الآن للحصول على المساعدة على الرقم
  076 504 1800 أو استخدم الاستمارة أدناه.
 • इस सुरक्षा उपकरण से आपकी या आपके यात्रियों की मृत्यु हो सकती है या गंभीर रूप से चोट लग सकती है।
 • सैफ्टी रिकॉल से जुड़े मरम्मत कार्य प्राधिकृत Volkswagen डीलरों पर मुफ़्त में किए जाते हैं।
 • हमारे पास रिकॉल किए गए Volkswagen के सभी मॉडलों के लिए रिप्लेसमेंट पार्ट उपलब्ध हैं।
 • क्या आपको पक्का पता नहीं है कि आपकी गाड़ी प्रभावित है या नहीं? 1800 504 076 पर सहायता के लिए अभी फोन करें या नीचे दिए गए फॉर्म का प्रयोग करें।
 • Cacat keamanan ini dapat MEMBUNUH atau SECARA SERIUS MELUKAI Anda atau penumpang Anda.
 • Semua perbaikan penarikan keselamatan GRATIS di dealer resmi Volkswagen.
 • Kami memiliki akses ke suku cadang pengganti untuk SEMUA model Volkswagen yang ditarik.
 • Tidak yakin apakah kendaraan Anda terpengaruh? Hubungi kami SEKARANG untuk mendapatkan bantuan di 1800 504 076 atau gunakan formulir di bawah ini.
 • Questo difetto di sicurezza può UCCIDERE o FERIRE GRAVEMENTE te o i tuoi passeggeri.
 • Tutte le riparazioni dovute a un richiamo di sicurezza sono GRATUITE presso i concessionari Volkswagen autorizzati.
 • Abbiamo accesso ai pezzi di ricambio per TUTTI i modelli Volkswagen richiamati.
 • Non sei sicuro che il tuo veicolo sia difettoso? Chiama ORA per assistenza al numero 1800 504 076 o usa il modulo sottostante.
 • Λόγω του συγκεκριμένου ελαττώματος που επηρεάζει την ασφάλεια του οχήματός σας, εσείς ή οι συνεπιβάτες σας διατρέχετε κίνδυνο ΘΑΝΑΣΙΜΟΥ ή ΣΟΒΑΡΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ.
 • Όλες οι εργασίες επισκευών στο πλαίσιο της ανάκλησης για θέματα ασφάλειας πραγματοποιούνται ΔΩΡΕΑΝ στα συνεργεία των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων της Volkswagen.
 • Έχουμε πρόσβαση σε ανταλλακτικά για ΟΛΑ τα ανακληθέντα μοντέλα της Volkswagen.
 • Δεν είστε σίγουροι αν το πρόβλημα αυτό επηρεάζει την ασφάλεια του δικού σας οχήματος; Καλέστε ΤΩΡΑ για βοήθεια στον αριθμό 1800 504 076 ή χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα.